Zapraszamy do udziału w projekcie „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do przyszłości!” (nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0022/23), dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet: X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Projekt  jest realizowany przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Centrum Szkoleń i Innowacji

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji i umiejętności kluczowych poza edukacją formalną wśród min. 90% ze 144 uczniów (min. 87 uczennic) szkół podstawowych oraz liceów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z obszaru województwa lubelskiego w okresie od 12.2023 do 01.2025 poprzez udział uczniów w zajęciach komputerowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych i językowych.

Wartość projektu: 267 120,00 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 240 408,00 zł.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do 144 uczniów (min. 87 uczennic) szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, spełniających co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności;
 • posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną;
 • pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci;
 • posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą;
 • posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;
 • wychowywanie się w rodzinie niepełnej;
 • pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych świadczeń rodzinnych;
 • doświadczenie przez ucznia migracji.

Miejsce realizacji

W projekcie wezmą udział uczniowie zamieszkujący lub uczący się na terenie miast Kraśnik i Lubartów (województwo lubelskie).

Formy wsparcia

 • Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem języka angielskiego „Moc programowania” (edycja semestralna dla 96 osób) – zajęcia edukacyjno-społeczne rozwijające umiejętności i kompetencje cyfrowe, językowe oraz matematyczne (m.in. umiejętność łączenia myślenia analitycznego i twórczego, projektowania rozwiązań problemów oraz pracy projektowej), realizowane grupowo w łącznym wymiarze 320 godzin (40 godzin na grupę, średnio 12 osób w grupie) i indywidualnie – język angielski w programowaniu, w łącznym wymiarze 480 godzin (5 godzin na osobę).
 • Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem języka angielskiego „Moc programowania” (edycja wakacyjna dla 48 osób) – zajęcia edukacyjno-społeczne rozwijające umiejętności i kompetencje cyfrowe, językowe oraz matematyczne (m.in. umiejętność łączenia myślenia analitycznego i twórczego, projektowania rozwiązań problemów oraz pracy projektowej), realizowane grupowo w łącznym wymiarze 64 godzin (16 godzin na grupę, średnio 12 osób w grupie) i indywidualnie – język angielski w programowaniu, w łącznym wymiarze 72 godzin (2 godziny na osobę, zajęcia będą prowadzone dla 36 osób).

Rezultaty projektu

 • Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 144 osób (w tym 87 kobiet oraz 57 mężczyzn).
 • Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 8 osób (w tym 5 kobiet oraz 3 mężczyzn).
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 8 osób (w tym 5 kobiet oraz 3 mężczyzn).
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 130 osób (w tym 78 kobiet oraz 52 mężczyzn).

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2023 roku do 31.01.2025 roku.

Biuro projektu:

Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin
tel.: (+48) 505 634 041
e-mail: rozwojkompetencji@csi.info.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content