Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do przyszłości!” jest prowadzona w sposób otwarty, powszechny, bezpośredni, zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano trzy nabory do projektu: I – w okresie 12.2023-01.2024 r. (średnio 48 osób); II – w okresie 05-06.2024 r. (średnio 48 osób); III – w okresie 08-09.2024 r. (średnio 48 osób).

Warunki uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji uczniów kluczem do przyszłości!”

  1. Spełnienie kryteriów kwalifikowalności: posiadanie statusu ucznia/uczennicy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego; znajdowanie się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (opisano na STRONIE GŁÓWNEJ) oraz zamieszkiwanie i/lub uczęszczanie do szkoły na terenie Kraśnika lub Lubartowa (województwo lubelskie).
  2. Zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i innych dokumentów (urzędowych – zaświadczenia) wymaganych w procesie rekrutacji, jeśli dotyczą danej osoby, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgłoszenia dokonuje osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice/opiekunowie prawni kandydata/kandydatki do udziału w projekcie. Regulamin projektu i dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY, w biurze projektu oraz podczas spotkań bezpośrednich z zespołem projektu. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje komisja rekrutacyjna.
  3. Pozytywne zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną.

Etapy rekrutacji

  1. Przyjmowanie zgłoszeń: wymaganie dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres biura lub elektronicznie poprzez przesłanie skanu dokumentów na adres e-mail projektu: rozwojkompetencji@csi.info.pl. W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty zgłoszeniowe składają rodzice/opiekunowie prawni.
  2. Ocena spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie: weryfikowana jest kompletność złożonych dokumentów i danych (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy); kwalifikowalność do grupy docelowej na podstawie oświadczeń kandydata/kandydatki (w formularzu rekrutacyjnym) i urzędowych zaświadczeń (jeśli dotyczy danej osoby).
  3. Ocena merytoryczna – komisja rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty w celu zakwalifikowania do udziału w projekcie w pierwszej kolejności osób w najbardziej niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Dodatkowe kryteria punktowe: uczennica – 2 punkty, osoba z niepełnosprawnością – 5 punktów.
  4. Ogłoszenie wyników rekrutacji. W każdym naborze do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby spełniające warunki kwalifikowalności z najwyższą liczą punktów. Zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane telefonicznie lub mailowo.
Skip to content