Równość szans

Zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji

Definicje:

Dyskryminacja – różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem lub skutkiem dyskryminacji jest naruszenie lub brak uznania możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Zasada równości kobiet i mężczyzn – wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. To również stan, w którym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów i działań w ramach programów (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów).

Zasada równości szans i niedyskryminacji – wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.

Obowiązek realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wynika z zapisów art. 7 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i jest horyzontalną zasadą obowiązującą w całej Unii Europejskiej.

Ponadto zapisy ratyfikowanej w dniu 6 września 2012 r. przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązują Polskę do zwiększenia możliwości korzystania z praw przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym eliminacji barier oraz zapewnienia pełnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia.

Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz stan, w którym mają równy dostęp do zasobów, z których mogą korzystać. W projektach współfinansowanych z EFS+ nie jest dopuszczalne uznanie neutralności projektu w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn.

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami polega na umożliwieniu wszystkim osobom bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek,urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – sprawiedliwego,pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Na przykład należy zapewnić dostęp do uczestnictwa w projekcie osobie z niepełnosprawnościami bez względu na bariery np. architektoniczne, komunikacyjne czy cyfrowe.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada dostępności) w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych powinna być realizowana na wszystkich etapach wdrażania projektu, w tym na etapie przygotowania projektu czyli analizy, definiowania celów, planowania działań i budżetu, określania rezultatów, a także podczas jego realizacji, rozliczania, monitorowania i ewentualnie ewaluacji (o ile ewaluacja jest wymagana w projekcie).

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. stosuje w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 to zestaw jakościowych, funkcjonalnych i technicznych wymagań, w stosunku do wsparcia finansowanego ze środków funduszy unijnych, w celu zapewnienia w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym, możliwości skorzystania zarówno z udziału w projektach, jak i z efektów ich realizacji. Dla polityki spójności na lata 2021- 2027 opracowano pięć standardów: szkoleniowy, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny oraz transportowy.

Jednym z celów Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn  oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania Centrum Szkoleń i Innowacji zmierzające do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci to m.in.:

  • realizacja ww. zasad w procesie wdrażania projektów współfinasowanych z funduszy unijnych, w tym standard minimum;
  • dostosowanie siedziby firmy oraz sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. winda w obiekcie, toalety dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych);
  • zróżnicowanie zatrudnienia kadry Centrum Szkoleń i Innowacji ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia liczą się przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza);
  • prowadzenie szkoleń dla kadry Centrum Szkoleń i Innowacji z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji (wykorzystywanie przez personel wiedzy z ww. zakresu przy realizacji projektów);
  • organizacja pracy umożliwiająca godzenie życia zawodowego i rodzinnego (np. praca w godzinach popołudniowych oraz w soboty);
  • prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach w funduszy unijnych, w sposób jawny i jednakowy dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek wsparcia;

Przydatne linki:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeue.lubelskie.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl

Skip to content